ProofGeneral

よく使うキーバインド

command action
C-c C-n 1ステップ進む
C-c C-u 1ステップ戻る
C-c C-Enter カーソル位置まで進める
C-c C-a C-o SearchPattern
C-c C-a C-p Print
C-c C-a C-c Check
C-c C-a C-s Show
C-c C-a C-l Locate
C-c C-c 現在の評価プロセスを中断する

詳細はこちら: ProofGeneral/Keybinds